สรุปประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามสิทธิการรักษา
ปีพ.ศ.         
เดือน