วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.เพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน


 
:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขประชาชน
(Username)
:
[เลขประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]
   
** ลืมรหัสผ่านโปรดติดต่อนางสาว ลินดา สมสีแสง..038-511189,511640.ต่อ 303,304......... **


โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)
++ ข้อมูลเริ่มต้น เดือนมกราคม 2558 ++

:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 1516 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,888 คน ::
 
[ คลิกอ่านคู่มือการใช้งาน || คลิก Download โปรแกรม Adobe Reader ]