โรงพยาบาล ที่ห่วงใยคุณ
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 •  ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์
 • QR CODE รับยาเดิม โรงพยาบาลบางคล้า
 •  ITA
 • เอกสาร ITA 61
 • บันทึกขอขึ้น web ประกาศเจตนา
 • ประกาศเจตจำนงแสดงความบริสุทธิ์
 • เอกสาร ITA 62


 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเช่าเครื่องไตเทียม 5 เครื่อง ปี 62
 • ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศจัดซื้อซื้อเครื่อง Xray เคลื่อนที่
 • ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล
 • ประกาศจัดซื้อเครื่อง Untrasound
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเตียม ปี 63

 •  
  ** ข่าวกิจกรรม •  
   

   
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2016 Bangkhla Hospital. All rights reserved.