28 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุม EOC ไข้เลือดออก/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานควบคุมโรค

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ถ่ายออกพื้นที่ระบบ Zoom Meeting Host สสจ.

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :20 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออก

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นายสุพจน์ กังใจ
ลบเหตุการณ์