19 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : การประชุมพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนฯ/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ถ่ายออกพื้นที่ระบบ Zoom Meeting Host สสจ.

ช่วงเวลา : 13:30-15:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :2 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : 7

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นิษาชล สุคนธชาติ
ลบเหตุการณ์