15 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : การตรวจเยี่ยมราชการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดสมานรัตนาราม/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

Conference :

ช่วงเวลา : 14:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :30 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นพ.สสจ.

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : -
ลบเหตุการณ์