20 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุม Walk Run Bike ครั้งที่ 6/ห้องประชุมรับรองนนทรี

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host หน่วยงานอื่น / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 13:00-16:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าหน่วยงานราชการ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : NCD
ลบเหตุการณ์