14 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมชี้แจงเรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host กระทรวง / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 13:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นพ.สสจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบค

ผู้ขอใช้ห้องประชุม :
ลบเหตุการณ์