7 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ Lab โรงพยาบาลพุทธโสธร/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบบริการ

Conference :

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :8 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คณะกรรมการLab จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ลบเหตุการณ์