21 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : พิจารณาคัดเลือก จพ.อาวุโส/ห้องประชุมอ่างฤาไน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 09:30-12:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : ประภาพร แสงเกิด
ลบเหตุการณ์