12 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ติดตามการทำงานโรคไข้เลือดออก/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานควบคุมโรค

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ถ่ายออกพื้นที่ระบบ Zoom Meeting Host สสจ.

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link : https://us02web.zoom.us/j/5287514014?pwd=V0R5ZFNFWWMwOUJoOUhlaEpqUk5GZz09

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นายสุพจน์ กังใจ
ลบเหตุการณ์