19 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 6/ห้องประชุมศรีสุนทร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :50 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 6

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นางสาวศิริพร บุญมี
ลบเหตุการณ์