4 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด/ห้องประชุมยุทธดำเนิน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ

Conference :

ช่วงเวลา : 11:30-14:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :40 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รพศ. รพช. สสอ. สสจ.

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นายโฆษิต ชุมเกษียร
ลบเหตุการณ์