18 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ในสถานประกอบกิจการ/ร้านจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าวัดโ/ห้องประชุมศรีสุนทร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

Conference :

ช่วงเวลา : 12:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :15 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นพ.สสจ. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯลฯ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : สุทธิดา
ลบเหตุการณ์