1 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมภาวะเรือนกระจก/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-13:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :10 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : สุทธิดา
ลบเหตุการณ์