13 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมแนวทางการโฆษณาสถานพยาบาลเอกชน/ห้องประชุมศรีสุนทร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

Conference :

ช่วงเวลา : 08:00-16:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :45 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ลบเหตุการณ์