15 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : สัมภาษณ์ข้าราชการ/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :5 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : จิดาภา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : จิดาภา
ลบเหตุการณ์