1 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมค่างาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ/ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host หน่วยงานอื่น / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :100 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : หัวหน้าการพยาบาลรพชทั้งเขตสุขภาพ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : น้ำทิพย์ ธรรมชาติ
ลบเหตุการณ์