1 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมEOC ไข้เลือดออก/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานควบคุมโรค

Conference :

ช่วงเวลา : 13:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :50 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นายแพทย์สสจ. รองนายแพทย์ ฯ ทุกท่าน

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : เจริญชัย
ลบเหตุการณ์