7 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ตรวจจัดระเบียบสังคมฯ/พื้นที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุ่ม อ.เมืองฉะเชิงเทรา

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ

ผลการพิจารณาการใช้รถยนต์ราชการ

ใช้/ไม่ใช้ทะเบียนคนขับการเบิกน้ำมัน
 ขอใช้รถและน้ำมันราชการ   แก้ไขเหตุการณ์

ลบเหตุการณ์