15 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : เชิญประชุมปฏิบัติการจัดเวทีสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ชุดความรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา /ห้องประชุมยุทธดำเนิน

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานควบคุมโรค

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :120 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : นายสุพจน์ กังใจ

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นายสุพจน์ กังใจ
ลบเหตุการณ์