4 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/ห้องประชุมรับรองนนทรี

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :2 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : 2

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นายสุเชษฐ์ รอดไพบูลย์
ลบเหตุการณ์