12 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : GPP ร้านยา/คลินิก/สปา/อ.พนมสารคาม

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการพิจารณาการใช้รถยนต์ราชการ

ใช้/ไม่ใช้ทะเบียนคนขับการเบิกน้ำมัน
 ขอใช้รถและน้ำมันราชการ นข 2989 ฉช วสันต์ เณรเทียนเบิกแก้ไขเหตุการณ์

ลบเหตุการณ์