19 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

Conference :

ช่วงเวลา : 09:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :15 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ลบเหตุการณ์