4 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/อ.บางน้ำเปรี้ยว

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการพิจารณาการใช้รถยนต์ราชการ

ใช้/ไม่ใช้ทะเบียนคนขับการเบิกน้ำมัน
 ขอใช้รถและน้ำมันราชการ นข 2989 ฉช กำชัย จันทร์หอมเบิกแก้ไขเหตุการณ์

ลบเหตุการณ์