5 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน TBN1 จังหวัดฉะเชิงเทรา/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-12:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :60 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้รับผิดชอบงาน TBN1 ชมรม / รพช. / สสอ.

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นายภานุพงษ์ พ้นภัยพาน
ลบเหตุการณ์