22 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดฉะเชิงเทรา /ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

Conference :

ช่วงเวลา : 09:00-12:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :15 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : หัวหน้าฝ่าย แต่ละ รพ.

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นางรัตนา จันทร
ลบเหตุการณ์