7 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมผู้ประกอบการร้านขายยา/ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

Conference :

ช่วงเวลา : 08:30-12:00

จำนวนผู้เข้าอบรม :100 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และผู้ประกอบการร้านขายยา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : นางสาวณัฎฐณิชา มานะจิตร
ลบเหตุการณ์