12 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา/ห้องประชุมพุทธโสธร

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบบริการ

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ไม่ถ่ายออกพื้นที่

ช่วงเวลา : 08:30-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :25 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ผู้รับชอบงาน พชอ. จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ลบเหตุการณ์