4 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดฉะเชิ/ห้องประชุมบางปะกง

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

Conference : ระบบ Zoom Meeting / Host สสจ. / ถ่ายออกพื้นที่ระบบ Zoom Meeting Host สสจ.

ช่วงเวลา : 13:00-16:30

จำนวนผู้เข้าอบรม :6 คน

ข้อมูล Con/Link :

ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม : ประธานและคณะทำงาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม30คน

ผู้ขอใช้ห้องประชุม : น.ส.กรุณา เจริญนวรัตน์
ลบเหตุการณ์