20 กันยายน 2566

กิจกรรม/ สถานที่ : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว./โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาบดี หมู่ที่ 12

กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผลการพิจารณาการใช้รถยนต์ราชการ

ใช้/ไม่ใช้ทะเบียนคนขับการเบิกน้ำมัน
 ขอใช้รถและน้ำมันราชการ นข 6027 ฉช กำชัย จันทร์หอมเบิกแก้ไขเหตุการณ์

ลบเหตุการณ์