ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงรายงานการใช้รถเดือนนี้
ลงผลการพิจารณาการใช้รถยนต์
จอง/ดูรายการห้องประชุม
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 1.เชิญประชุมปฏิบัต /ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)
 2.เชิญประชุมปฏิบัต /ห้องประชุมยุทธดำเนิน
 3.สอบสัมภาษณ์ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
 4.สัมภาษณ์ข้าราชกา /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 5.สอบสัมภาษณ์ /ห้องประชุมศรีสุนทร
 6.สัมภาษณ์ข้าราชกา /ห้องประชุมบางปะกง
 7.ประชุมคณะอนุกรรม /ห้องประชุมพุทธโสธร
 8.การตรวจเยี่ยมราช /ห้องประชุมพุทธโสธร
16 
17 
18 
19 
20 
 1.ออกหน่วยแพทย์เคล /ห้องประชุม
 2.ประชุมคณะทำงานขั /ห้องประชุมสิริโสธร (อาคารทันตกรรม)
 3.ตรวจสอบภายใน /ห้องประชุมพุทธโสธร
 4.คณะทำงานขับเคลื่ /ห้องประชุมพุทธโสธร
 5.ประชุม Walk Run Bike ครั้ง /ห้องประชุมรับรองนนทรี
 6.ประชุมคณะทำงานขั /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 7.ข้อมูลการติดตามผ /ห้องประชุมบางปะกง
 8.เกษียณ66 /ห้องประชุมอ่างฤาไน
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30