สถานะสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานะสุขภาพ
  ปิระมิดประชากร
  อายุคาดเฉลี่ย
  10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
  10 อันดับโรคสาเหตุการตาย
ข้อมูลทั่วไป
 
จำนวนโรงพยาบาล
  จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  จำนวนเทศบาล
  จำนวน อบต.
  ทำเนียบพื้นที่
  จำนวนวัด/จำนวนโบสถ์/จำนวนมัสยิด/จำนวนวัดจีน
  จำนวนคลินิก/จำนวนร้านขายยา
ข้อมูลประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559 
  ปี พ.ศ. 2560
ประชากรรายอายุ กลุ่มอายุ รายอำเภอ
 
ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
  รายงานข้อมูลประชากร ตามกลุ่มอายุ
สาเหตุการตาย
 
ปี พ.ศ. 2557
 
ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
ฐานข้อมูลการตาย
 
ปี พ.ศ. 2557
  ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
สถิติชีพ
 
ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
คู่มือ
 
คำนิยามสถิติสาธารณสุข
  คู่มือการดำเนิงานชันสูตรพลิกศพ
  คู่มือการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตาย
  คู่มือการสอบสวนสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล
  คู่มือการใช้งานระบบรายข้อมูลการตาย
  คู่มือการบันทึกและแก้ไข ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ