สถานะสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานะสุขภาพ
  ปิระมิดประชากร
  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี พ.ศ. 2560
  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี พ.ศ. 2561
  10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
  10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
  10 อันดับโรคสาเหตุการตาย
  รายงาน504 รายคน (HDC)
  รายงาน504 รายvisit (HDC)
  รายงาน 504 รายvisit จำแนกรายอำเภอ (HDC)
  รายงาน505 รายคน (HDC)
  รายงาน505 รายvisit (an)(HDC)
ข้อมูลทั่วไป
 
จำนวนโรงพยาบาล
  จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  จำนวนเทศบาล
  จำนวน อบต.
  ทำเนียบพื้นที่
  จำนวนวัด/จำนวนโบสถ์/จำนวนมัสยิด/จำนวนวัดจีน
  จำนวนคลินิก/จำนวนร้านขายยา
  จำนวน อสม.
  จำนวนโรงเรียน
  จำนวนโรงแรม
  จำนวนโรงงาน
  จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติทำงานในพื้นที่ ฉช.
  อัตราการพึ่งพิง พ.ศ. 2560
  อัตราการพึ่งพิง พ.ศ. 2561
ข้อมูลประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559 
  ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2561
ประชากรรายอายุ กลุ่มอายุ รายอำเภอ
 
ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2561
  รายงานข้อมูลประชากร ตามกลุ่มอายุ
สาเหตุการตาย
 
ปี พ.ศ. 2557
 
ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2561
ฐานข้อมูลการตาย
 
ปี พ.ศ. 2557
  ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2561
สถิติชีพ
 
ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
คู่มือ
 
คำนิยามสถิติสาธารณสุข
  แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพกระรวงสาธารณสุข
  (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562

  กฎหมาย/ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
  คู่มือการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตาย
  คู่มือการสอบสวนสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล
  คู่มือการใช้งานระบบรายข้อมูลการตาย
  คู่มือการบันทึกและแก้ไข ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายงานประจำปี
 
ปี พ.ศ. 2557
  ปี พ.ศ. 2558