นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายเลิศชาย เลิศวุฒิ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
นางดารณี วรชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ ทั่งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางโสภา เวฬุตันติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุพจน์ กังใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางลลิตา พรพนาวัลย์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวพรพิมล แน่นหนา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางทวีพร พันคง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสุนันทา ชนะวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางลาวัลย์ อมรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายเดชชัย สินเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางรัตนา จันทร
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพีระพล ต่วนภูษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมชาย ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (รก.)
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานที่สำคัญ
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
 
แนวปฏิบัติสู่ MOPH
แนวปฏิบัติสู่ MOPH
Back
Next
  -  ตราอัตลักษณ์ สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office