นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชาตรี นันทพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางโสภา เวฬุตันติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ กังใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางลลิตา พรพนาวัลย์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพิมล แน่นหนา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา ชนะวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
นางลาวัณย์ อมรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายเดชชัย สินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา จันทร
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
นายพีระพล ต่วนภูษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางวิภาวี สุวรรณธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมชาย ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายสมบัติ ทั่งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 089-711-5093
E - mail : drsrisakloei@gmail.com
นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
รักษาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-862-8589
E - mail : kasiwat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 089-603-9060
E - mail : sunantha.chanawan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 065-389-1444
E - mail : chankul@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 093-153-9465
E - mail : bat10851@hotmail.com
นางรัตนา จันทร
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
นางสมจิตร ทองสุขดี
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office