นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายเลิศชาย เลิศวุฒิ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
นายชาตรี นันทพานิช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมบัติ ทั่งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางโสภา เวฬุตันติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ กังใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางลลิตา พรพนาวัลย์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพิมล แน่นหนา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสุนันทา ชนะวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางลาวัลย์ อมรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายเดชชัย สินเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางรัตนา จันทร
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพีระพล ต่วนภูษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางวิภาวี สุวรรณธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมชาย ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ ทั่งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
 
แนวปฏิบัติสู่ MOPH
แนวปฏิบัติสู่ MOPH
Back
Next
  -  ตราอัตลักษณ์ สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office