นายปรารถนา ประสงค์ดี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติส่วนตัว
      เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2505 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
      สถานภาพสมรส ภรรยาชื่อ นางสรัญญา ประสงค์ดี มีบุตรและธิดา 3 คน

ประวัติการศึกษา
      แพทย์ศาสตร์บัณฑิต              คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2529
      สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.
2537
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน     (แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทย์สภา พ.ศ.
2536
      อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว   แพทย์สภา ปี พ.ศ. 2545

ประวัติการรับราชการ
      วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ 4 ประจำโรงพยาบาลลานสัก
      วันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2530 ตำแหน่งนายแพทย์ 4 ผู้อำนวบการโรงพยาบาลทัพทัน
      วันที่
17 เมษายน พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
      วันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธาณณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
      วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธาณณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการอบรมและศึกษาดูงาน
      วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2532 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 อบรมผู้บริหาระดับกลาง รุ่นที่ 3 ณ วิทยาลัยสาธารณสุขภาค
เหนือ จังหวัดพิษณุโลก (ระหว่างการอบรม ศึกษาดูงานบริหารงานสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย,สิงคโปร์)
      วันที่
6 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2538 อบรมการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 24 คณะแพทย์ศาสตร์
รามาธิบดี (ระหว่างการอบรม ศึกษาดูงานด้านบริหารโรงพยาบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา
      วันที่
18 พฤศจิากยน พ.ศ. 2541 - วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตร่วมกับกรมสุขภาพจิต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
      วันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2546 - วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2546 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาของประเทศเกาหลีใต้รอดพ้นวิกฤติ
ณ โรงเรียน Canaan Farmers School ประเทศเกาหลีใต้
      วันที่
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 - วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ศึกษาดูงานโครงการ "เพิ่มประสบการณ์บุคลากรทาง
การแพทย์" ณ มูลนิธิ โทโคชูได ประเทศญี่ปุ่น
      วันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2550 - วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 อบรมนักบริหารระดับสูง ณ วิทายาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก ในระหว่างอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
      เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ มหาวิชรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รับจริง 5 เมษายน 2552

แนวทางในการบริหารงาน สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวินัย
คติในการทำงาน
"มองแต่ดี ชีวีเป็นสุข"
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานที่สำคัญ
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
แนวปฏิบัติสู่ MOPH
แนวปฏิบัติสู่ MOPH
Back
Next
  -  ตราอัตลักษณ์ สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office