ติดต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 100
สำนักเลขา นพ.สาธารณสุขจังหวัด ต่อ 205 , 206
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ต่อ 302
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 301
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ 109 , 110
กลุ่มงานนิติการ ต่อ 307
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ต่อ 107
กลุ่มงานทันตกรรมสาธารณสุข ต่อ 209
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 305
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 308
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ต่อ 102 , 103
กลุ่มงานควบคุมโรค ต่อ 306
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต่อ 207
   - งานพัสดุ ต่อ 105
   - งานการเงิน ต่อ 303 , 304
   - งานสารบรรณ ต่อ 111
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 208
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ต่อ 300
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ต่อ 108
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อ 106
สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ฉช ต่อ 113
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-1189 ,  0-3881-4337 , 0-3881-4963 , 0-3851-1640
โทรสาร 0-3851-2400
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
  -  ตราอัตลักษณ์ สาธารณสุข
  -  กระทรวงสาธารณสุข

  - 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

  -  สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ฉช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office