สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-1189 ,  0-3881-4337 , 0-3881-4963 , 0-3851-1640
โทรสาร 0-3851-2400

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail )  : mophcco24@gmail.com

ติดต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 100

สำนักเลขา นพ.สาธารณสุขจังหวัด ต่อ 205 , 206

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ต่อ 302
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 301

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ 109 , 110

กลุ่มงานนิติการ ต่อ 307

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ต่อ 107

กลุ่มงานทันตกรรมสาธารณสุข ต่อ 209

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 305

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 308

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ต่อ 102 , 103

กลุ่มงานควบคุมโรค ต่อ 306

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต่อ 207
   - งานพัสดุ ต่อ 105
   - งานการเงิน ต่อ 303 , 304
   - งานสารบรรณ ต่อ 111

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 208

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ต่อ 300

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ต่อ 108

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อ 106

ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office