ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น การจัดซื้อ
- ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น การจัดซื้อ

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
  ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 - 3) / 30 มิถุนายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 12 รายการ /
  23 มิถุนายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง
  / 23 มิถุนายน 2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 19 พฤษภาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 21 เมษายน 2565

- ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 8 เมษายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 8 เมษายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ)
  / 9 มีนาคม 2565

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 / 2 กุมภาพันธ์ 2565

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 / 4 มกราคม 2565

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 30 ธันวาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 27 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารทันตกรรม
  และแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 16 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,444
  ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2565 / 16 กันยายน 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 13 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 7 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 กันยายน 2564

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 31 สิงหาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 30 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 27 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,444 ตารางเมตร สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 25 สิงหาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 25 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 20 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 17 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 17 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 13 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 23 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 16 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 8 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 21 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 14 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 8 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 1 มิถุนายน 2564

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ / 14 พฤษภาคม 2564

- ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
  กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 พฤษภาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 เมษายน 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง
  มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 9 เมษายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอก
  สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 8 เมษายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอก
  สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 26 มีนาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วย
  ชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 12 มีนาคม 2564

- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 3 มีนาคม 2564

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง / 3 มีนาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประวกดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 กุมภาพันธ์ 2564

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 19 กุมภาพันธ์ 2564

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 กุมภาพันธ์ 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2564 / 10 กุมภาพันธ์ 2564

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  / 10 กุมภาพันธ์ 2564


- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 / 9 ธันวาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 4 ธันวาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)  / 10 พฤศจิกายน 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)  / 10 พฤศจิกายน 2563


- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 28 ตุลาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 9 ตุลาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พื้นที่จำนวน 3,444 ตารางเมตร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พื้นที่ 3,444 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 กันยายน 2563


- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อสางเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง / 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประก