ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น การจัดซื้อ

- ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น การจัดซื้อ

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอล (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 28 พฤศจิกายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคา
  (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด80กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน
  1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) / 28 พฤศจิกายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
  บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด80กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิง
  เทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) / 15 พฤศจิกายน 2566


-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์ฯ /2 พฤศจิกายน
  2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
  บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด80 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิง
  เทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 31 ตุลาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์พร้อมเปลี่ยนเป็น
  ภาพดิจิตอล จำนวน 1 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / 12 ตุลาคม 2566


-
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด
  80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ / 29 กันยายน 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 28 กันยายน 2566


-
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System)
  ขนาด 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ / 22 กันยายน 2566


-
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,821 ตารางเมตร สำนักงาน
  ธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 15 กันยายน 2566


-
แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์
  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  (ไตรมาสที่ 4) / 15 กันยายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 กันยายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 กันยายน 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof
  top On Grid System) ขนาด 80 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 กันยายน 2566

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 30 สิงหาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 28 สิงหาคม 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 28 สิงหาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3821 ตารางเมตร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 สิงหาคม 2566


- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม
  ชุดรับภาพชนิดแฟลต พานอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 สิงหาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3821 ตารางเมตร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 15 สิงหาคม 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 สิงหาคม 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 18 กรกฎาคม 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 14 กรกฎาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
   นิกส์ (e-bidding) / 7 กรกฎาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
   นิกส์ (e-bidding) / 6 กรกฎาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 กรกฏาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 4 กรกฏาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคา
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิ
  เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 มิถุนายน 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 12 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 12 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ
  ดิจิตอล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 มิถุนายน 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 29 พฤษภาคม 2566

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 29 พฤษภาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 29 พฤษภาคม 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 25 พฤษภาคม 2566


-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 3 พฤษภาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 พฤษภาคม 2566

- (
ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) / 24 เมษายน 2566

- แบบรายการผลการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 / 10 เมษายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 29 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 27 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 16 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม
  และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR AUTO) โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 6 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ โรงพยาบาลราชสาส์น อำเภอราช
  สาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 มกราคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 23 ธันวาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 23 ธันวาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 23 ธันวาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 23 ธันวาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 21 ธันวาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ธันวาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ธันวาคม 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ธันวาคม 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องศูนย์กลางการรักษา
  ทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการ
  รักษาทางไกล โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 22 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบผลิดน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่
  น้อยกว่า 15 หัวจ่าย โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 16 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วย
  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม
  และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการ
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 3 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน
  (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คศล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว ตำบลบาง
  วัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2 พฤศจิกายน 2565


- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 / 1 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม
  สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาล
  พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 19 ตุลาคม 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 15 หัว
  จ่าย โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 19 ตุลาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คศล.2 ชั้น
  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิง
  เทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 10 ตุลาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 3 ตุลาคม 2565

- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยการบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
  โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 22 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)
  ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 22 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ พื้นที่ 3,821 ตารางเมตร สำนัก
  งานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 / 19 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
  หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 16 กันยายน 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง
  โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  นิกส์ (e-bidding) / 16 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยา
  บาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
  dding) / 13 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000
  ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ
  กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 12 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง
  โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  นิกส์ (e-bidding) / 12 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)
  ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาล
  บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
  ing) / 7 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน
  ต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน
  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสนาม
  ชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์ (e-bidding)
  / 7 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพของผู้ป่วย
  โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
  โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 6 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโน
  มัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พื้นที่จำนวน 3,821 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณ
  สุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติด
  ตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกลโรงพยาบาล
  พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 1 กันยายน 2565


- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาล
  สนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอเสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 31 สิงหาคม 2565

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน
  ต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน
  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 31 สิงหาคม 2565

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาล
  บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
  ing) / 31 สิงหาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
  แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 30 สิงหาคม 2565


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,821 ตารางเมตร สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 24 สิงหาคม 2565


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาด
  ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1
  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2565


- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
  แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 22 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800
  ลิตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) / 8 สิงหาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 8 สิงหาคม 2565

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
  ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 - 3) / 30 มิถุนายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 12 รายการ /
  23 มิถุนายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง
  / 23 มิถุนายน 2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 19 พฤษภาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 21 เมษายน 2565

- ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 8 เมษายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 8 เมษายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ)
  / 9 มีนาคม 2565

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 / 2 กุมภาพันธ์ 2565

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 / 4 มกราคม 2565

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 30 ธันวาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 27 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารทันตกรรม
  และแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 16 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,444
  ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2565 / 16 กันยายน 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 13 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 7 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 กันยายน 2564

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 31 สิงหาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 30 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 27 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,444 ตารางเมตร สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 25 สิงหาคม 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 25 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 20 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 17 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 17 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 13 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 23 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 16 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 8 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 21 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 14 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 8 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 1 มิถุนายน 2564

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ / 14 พฤษภาคม 2564

- ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
  กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 พฤษภาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 เมษายน 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง
  มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 9 เมษายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอก
  สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 8 เมษายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอก
  สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 26 มีนาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วย
  ชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 12 มีนาคม 2564

- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 3 มีนาคม 2564

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง / 3 มีนาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประวกดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 กุมภาพันธ์ 2564

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 19 กุมภาพันธ์ 2564

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 กุมภาพันธ์ 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2564 / 10 กุมภาพันธ์ 2564

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  / 10 กุมภาพันธ์ 2564


- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 / 9 ธันวาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 4 ธันวาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)  / 10 พฤศจิกายน 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)  / 10 พฤศจิกายน 2563


- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 28 ตุลาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / 9 ตุลาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พื้นที่จำนวน 3,444 ตารางเมตร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564